Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 6240/2016

Názov:Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 6240/2016
Rok:2016
Predmet:V zmluvnom období od 01.01.2017 do 31.12.2018 záväzok dodávateľa dodávať elektrinu v kvalite stanovenej príslušnými všeobecne záväznými predpismi do každého odberného miesta odberateľa podľa Prílohy č. 1, zabezpečiť distribučné služby podľa rámcovej dohody, tejto zmluvy a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta podľa Prílohy č. 1 voči zúčtovateľovi odchýlok a záväzok odberateľa zaplatiť dodávateľovi cenu za dodanú elektrinu, ako aj cenu za distribučné služby regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v súlade s rámcovou dohodou a čl. IV tejto zmluvy
1. zmluvná strana:MAGNA ENERGIA a.s.
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:23.12.2016
Dátum zverejnenia:23.12.2016
Dátum účinnosti:1.1.2017
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2016/Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf PDF 549,67 kB