Aktuálne informácie

POZOR, ZMENA TERMÍNU pre školenie Metodika popisu článkov a kníh podľa pravidiel RDA a tvorba autorít 

Pozývame Vás na školenie Metodika popisu článkov a kníh podľa pravidiel RDA a tvorba autorít, ktoré sa uskutoční 25.5.2023 (štvrtok) namiesto plánovaného termínu 18.4.2023 (utorok) vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne na Hasičskej ul. 1.   

Plnenie štandardov verejných knižníc Trenčianskeho kraja za rok 2021

Vyhodnotenie plnenia štandardov verejných knižníc v Trenčianskom kraji, ktoré zároveň poskytli súhlas so zverejnením údajov

Plnenie štandardov verejných knižníc okresu Bánovce nad Bebravou za rok 2021

Plnenie štandardov verejných knižníc okresu Myjava za rok 2021

Plnenie štandardov verejných knižníc okresu Nové Mesto nad Váhom za rok 2021

Plnenie štandardov verejných knižníc okresu Trenčín za rok 2021

Plnenie štandardov verejných knižníc okresov Ilava, Púchov a Považská Bystrica za rok 2021

Plnenie štandardov verejných knižníc okresov Partizánske a Prievidza za rok 2021

Štatistika - Ročný výkaz o knižnici za rok 2020

Ročný výkaz o knižnici za rok 2020 spolu s metodickými vysvetlivkami sa nachádza na stránkach MK SR. Je však určený iba na prípravu štatistických údajov, pretože spravodajské jednotky ho budú ako po predošlé roky vypĺňať elektronicky na základe im zaslanej mailovej výzvy.

Termín vyplnenia výkazu je 30.4.2021.

Slovenská národná knižnica na svojom webe uverejnila dva dokumenty, ktoré majú napomôcť správnemu vyplneniu štatistického výkazu o knižnici KULT 10-01. Jeden je zostavený formou odpovedí na najčastejšie položené otázky a druhý poukazuje na najčastejšie chyby pri vypĺňaní štatistického formulára. Tiež zverejnila video (časť 1, časť 2) k vypĺňaniu štatistického výkazu o knižnici. 

Štandard pre dobrý knižničný fond

V septembri 2020 vydala Slovenská národná knižnica metodický pokyn Štandard pre dobrý knižničný fond. Cieľom štandardu je určenie odporúčajúcich parametrov pre optimálny rozsah, obsah a kvalitu knižničného fondu v knižniciach, ktoré sú zriaďované alebo prevádzkované obcami, mestami či samosprávnymi krajmi. Určený je hlavne pre knižnice v obciach a mestách do 40 tisíc obyvateľov.

Nové štandardy pre verejné knižnice

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Metodické usmernenie na určenie štandardov pre verejné knižnice, ktoré nadobudne účinnosť 1.9.2020. Podklady usmernenia vypracovala Slovenská národná knižnica (Knižničný inštitút). Jeho cieľom je okr. iného stanoviť štandardy, ktoré definujú podmienky, aké majú spĺňať verejné knižnice, aby mohli plniť svoje úlohy na optimálnej úrovni.

Štatistika - Ročný výkaz o knižnici za rok 2015

Aktuálne informácie k štátnemu štatistickému zisťovaniu v oblasti kultúry za rok 2015 sú uverejňované na stránke MK SR http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/statistika-kultury-1a8.html, ktorá okrem iného informuje:

V súvislosti so začiatkom štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry za rok 2015 oznamujeme, že oznam so základnými informáciami o zbere údajov za rok 2015 spolu s jedinečným prístupovým linkom pre príslušný výkaz Kult bude spravodajskej jednotke doručený na jej e-mailovú adresu do konca marca 2016.

E-mailom bude oznam o štátnom štatistickom zisťovaní za rok 2015 doručený aj spravodajským jednotkám za oblasť knižníc, ktoré budú výkaz Kult 10-01 o knižnici vypĺňať tak ako všetky spravodajské jednotky v elektronickom systéme štatistického zisťovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  

Informačný portál o Duševnom vlastníctve

Ministerstvo kultúry SR spustilo informačný portál www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktorý poskytuje základný prehľad a orientáciu v problematike autorského práva a priemyselného vlastníctva a slúži aj ako informačný zdroj pre celú oblasť duševného vlastníctva. Obsah portálu vypracovalo ministerstvo v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Dôležitou súčasťou portálu je vyhľadávanie a možnosť položiť otázku (v prípade, že sa návštevník nedozvedel nejakú informáciu, alebo jej neporozumel), ktorá bude automaticky zaslaná Ministerstvu kultúry SR alebo Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Portál obsahuje aj množstvo dokumentov z oblasti duševného vlastníctva – právne predpisy, medzinárodné zmluvy, rozhodnutia súdov, správnych orgánov a zoznam literatúry.

Ministerstvo kultúry SR spustilo portál aj ako pomoc v orientácii v oblasti autorského práva v súvislosti s prijatím nového Autorského zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2016.

zdroj: http://www.mksr.sk/aktuality-36.html?id=606 (pozn.:  krátené)

Fond na podporu umenia

Program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (na ktorý boli knižnice zvyknuté v rámci Dotačného systému MK SR) prechádza od roku 2016 na Fond na podporu umenia, ktorý na svojom webe zverejnil dokument Štruktúra podpornej činnosti FPU na rok 2016. Nachádzajú sa v ňom jednotlivé programy (pre knižnice je to Program 6 – Pamäťové a fondové inštitúcie) i predbežný harmonogram výziev (pre knižnice sú to termíny v marci a apríli 2016). Webová stránka bude postupne dopĺňaná o nové informácie týkajúce sa napr. oprávnených a neoprávnených výdavkov, tlačív žiadostí a pod.

Súvisiaci článok: Fond na podporu umenia začína svoju podpornú činnosť

Ročný výkaz o knižnici za rok 2015

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky uverejnilo na svojich webových stránkach Schválené ročné výkazy Kult štátneho štatistického zisťovania na rok 2015, medzi ktorými sa nachádza i Ročný výkaz o knižnici za rok 2015 spolu s metodickými vysvetlivkami k nemu.

Nový zákon o knižniciach

Dňa  6. mája 2015 bol schválený zákon č. 126/2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Nový zákon o knižniciach nadobudne platnosť 1.7.2015.

Vzdelávací program pre pracovníkov knižníc s neknihovníckym vzdelaním

Slovenská národná knižnica poskytuje akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania Knihovnícke základy pre znalostnú spoločnosť, ktorý je určený pre záujemcov o prácu v knižnici, pre pracovníkov všetkých typov knižníc bez knihovníckeho vzdelania. Prihlásiť sa možno do 31.5.2015.

Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2015

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na svojej webovej stránke vyhlasuje v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na:

 • vybrané aktivity knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti,
 • zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov a priestorov,
 • akvizičnú činnosť múzeí, galérií a knižníc.

Termín uzávierky predkladania žiadostí v programe Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií je 1. decembra 2014.logo MK SR

Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlasujú 15. ročník Týždňa slovenských knižníc (31. 3. - 6.4.2014)s tradičným mottom „Knižnice pre všetkých“. Cieľom Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom najrozmanitejších aktivít a podujatí.

Vyvrcholením TSK 2014 bude 9. ročník medzinárodného podujatia na podporu čítania detí - Noc s Andersenom (organizuje sa pri príležitosti narodenín dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena). Všetky verejné a školské knižnice sú pozvané, aby sa do podujatia zapojili a pomohli prekonať minuloročný rekord, kedy sa podujatia zúčastnilo viac ako 200 slovenských knižníc a 8 500 slovenských detí. Rádio Slovensko opäť pripravuje celodenné rozhlasové vysielanie Rozprávkové Rádio Slovensko pri príležitosti Noci s Andersenom 2014.

Informácie o Noci s Andersenom 2014, ktorá sa bude konať 4.4.2014, nájdete na portáli InfoLib. Zapojené knižnice prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom online formulára medzinárodného koordinačného centra na linke: http://www.nocsandersenem.cz/registrace.htm

Na propagáciu pripravovaných podujatí v rámci TSK 2014 odporúčame využiť portál InfoLib, v rámci neho modul Kalendár podujatí.

Zdroj: www.infolib.sk

Štatistika 2013

On-line formulár „Ročný výkaz o knižnici za rok 2013“ je sprístupnený na vyplnenie na adrese http://registerkultury.gov.sk/statistika2013-kniznice/

Tlačený formulár „Ročný výkaz o knižnici za rok 2013“ tento rok nebude knižniciam rozposielaný.

Krajská konferencia Spolku slovenských knihovníkov Trenčianskeho kraja

Vo Verejnej knižnici  Michala Rešetku v Trenčíne sa 28.11.2013 uskutočnila Krajská konferencia SSK Trenčianskeho kraja. Okrem volieb nových členov výboru Krajskej pobočky SSK na volebné obdobie 2014-2018 a hodnotenia činnosti a hospodárenia za uplynulé obdobie 2010-2013, odznela na konferencii odborná prednáška „Budovy a priestory knižníc na Slovensku a vo svete – zásady navrhovania priestorov a úspešné príklady z praxe“ prezentovaná Ing. S. Stasselovou, predsedníčkou Spolku slovenských knihovníkov.  

Nový výbor KP SSK Trenčianskeho kraja bude pracovať v zložení Mgr. M. Zobková (predseda), D. Kuchtová (podpredseda), J. Cibová (hospodár), E. Kurbelová, Mgr. A. Smolková. 

Školenie ku knižnično-informačnému systému MaSK

Slovenská národná knižnca, Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Univerzitná knižnica TU v Trnave si Vás dovoľujú pozvať na Metodické školenie k programu KIS MaSK, ktoré sa uskutočnív aule Trnavskej univerzity Pazmaneum, Univerzitné námestie 1, Trnava dňa  22. 10. 2013 o 10.00 hod. Bližšie informácie: Mgr. Ivana Gálusová, metodika@kniznicatrnava.sk ;  telefón: 033/ 55 11 782

Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov s neknihovníckym vzdelaním

Slovenská národná knižnica v Martine realizuje 5.-krát pre záujemcov o knihovnícke vzdelávanie 20.5.-31.5.2013 prvú časť a 2.9.-13.9.2013 druhú časť MŠ SR akreditovaného rekvalifikačného kurzu "Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť". Podrobnejšie informácie pre záujemcov kurzu.

Tlačová agentúra knižníc

V rámci kampane Do knižnice 2 - Nakazení čítaním bol vytvorený portál s názvom Tlačová agentúra knižníc (TAK). Predstavuje jedinečný marketingový nástroj, ktorý môžu knižnice využívať na propagáciu svojich aktivít. Výhodou používania portálu je okrem iného i to, že čitatelia sa môžu prihlásiť k emailovému odoberaniu článkov a to znamená, že hneď ako zverejníte nové podujatie, príde im oznámenie do schránky a tak neprehliadnu žiadnu vašu akciu. Stačí, ak sa knižnica zaregistruje na webe a môže si pridávať pozvánky na každé svoje podujatie.

Elektronický formulár

Kult 10-01 Ročný výkaz o knižnici za rok 2012 je aktuálne sprístupnený k elektronickému vyplneniu na adrese http://registerkultury.gov.sk/statistika2012/

Štatistika 2012

Ročné štatistické zisťovanie vykonáva MK SR za účelom získania informácií o činnosti verejných, vedeckých a špeciálnych knižníc v Slovenskej republike. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2009-2011, spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z §18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

Knižniciam v metodickej pôsobnosti VKMR, ktoré nemajú zriadený internet pre verejnosť budú distribuované tlačené formuláre Ročný výkaz o knižnici za rok 2012 do 18.1.2013 spolu s Vyhlásením o súhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov.

Knižnice, ktoré majú prístup k internetu žiadame o vyplnenie elektronického formulára, ktorý bude  prístupný na internetovej adrese http://www.culture.gov.sk/vdoc/424/formulare-2012-1eb.html  a následné zaslanie so všetkými náležitosťami na našu adresu.

Tešíme sa na spoluprácu!

Pracovná porada knihovníkov mestských a obecných knižníc v metodickej pôsobnosti Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne

Pozývame Vás na poradu knihovníkov mestských a obecných knižníc v metodickej pôsobnosti Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne, ktorá sa uskutoční 14.1.2013  o 10,00 h (pondelok) v zasadačke Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne na Hasičskej ulici č. 1, 2. poschodie.

Hlavným dôvodom uskutočnenia tejto porady  je nadchádzajúce obdobie povinného  štatistického  zisťovania  za účelom získania informácií o činnosti verejných knižníc, ktoré je súčasťou Programu štátnych  štatistických zisťovaní  (§ 18 zákona č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení  neskorších predpisov). Na porade bude knihovníkom poskytnuté inštruktážne školenie  k vyplneniu predmetného tlačiva a ďalšie metodické konzultácie k činnosti  knižníc.

Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania

Centrum VTI SR v Bratislave organizuje v dňoch 4. – 15. 2. 2013 rekvalifikačný kurz určený pracovníkom knižníc a informačných pracovísk, ktorí sú absolventmi stredných škôl s maturitou alebo vysokých škôl neknihovníckeho zamerania. Podrobnejšie informácie k rekvalifikačnému kurzu.

Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2013

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na svojej webovej stránke vyhlasuje v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na:

- vybrané aktivity knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti,

- zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov a priestorov,

- akvizičnú činnosť múzeí, galérií a knižníc.

Termín uzávierky predkladania žiadostí v programe Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií je 15. január 2013.

Do knižnice 2 - Nakazení čítaním

Slovenská národná knižnica vyhlasuje 2. ročník kampane Do knižnice, tentoraz pod názvom Nakazení čítaním.
Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti, a to najmä detí a mladých ľudí na čítanie ako na stále obľúbený spôsob trávenia voľného času a tiež na knižnice ako na kultúrno-informačno-komunitné centrá, a to radom tvorivých súťaží zameraných na rôzne spôsoby propagácie čítania a knižníc:
- výtvarná súťaž v tvorbe návrhu na tričko na tému Nakazení čítaním,
- literárna súťaž v tvorbe rozhovorov so seniormi pod názvom Keď ešte v telke nebolo sto programov... (venovaná európskemu roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity),
- fotografická súťaž Pristihnutí pri čítaní,
- výtvarná súťaž v tvorbe kreslených vtipov na tému čítanie pod názvom Ticho! Smejeme sa.

Uzávierka všetkých súťaží bude 30. septembra 2012. S ocenenými súťažiacimi budú ocenené aj ich knižnice. Z vybratých prác budú zostavené publikácie.
Podrobné informácie o kampani a podmienky súťaží nájdete na http://www.dokniznice.sk pod záložkou Do knižnice 2.

Partnermi kampane sú: Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove, OZ KnihoBrána, Slovenská pedagogická knižnica, Spolok slovenských knihovníkov, Slovenská asociácia knižníc

Mediálnymi partnermi sú: knihovnícky portál http://www.infolib.sk a časopis Fifík

Finančná podpora: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Plagát kampane Do knižnice 2

logo Do kniznice

 

Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov s neknihovníckym vzdelaním

Slovenská národná knižnica v Martine - OKS SR pripravila rekvalifikačný kurz pre pracovníkov s neknihovníckym vzdelaním: "Vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc pre znalostnú spoločnosť". Podrobnejšie informácie pre záujemcov nájdete tu.

Robert Fico: Na kultúru by sme nemali zabúdať ani v období ekonomickej krízy

Predseda vlády SR Robert Fico v pripravovanom Programovom vyhlásení vlády podporí návrh na vytvorenie Rady vlády SR pre kultúru. Rada umožní ministrovi kultúry stretávať sa na pravidelnej báze s predstaviteľmi kultúry a odborne a profesionálne prerokovávať návrhy zákona. Celý článok

Preklad Smernice IFLA pre služby verejných knižníc

Smernica umožní zamestnancom knižníc, aby zvyšovali povedomie svojich zriaďovateľov o kľúčovej úlohe, ktorú knižnice zohrávajú pri rozvoji informačnej a znalostnej spoločnosti. Smernica IFLA pre služby verejných knižníc na stiahnutie.

Elektronický formulár

Kult 10-01 Ročný výkaz o knižnici za rok 2011 je aktuálne sprístupnený k elektronickému vyplneniu na adrese http://registerkultury.gov.sk/statistika2011/.

Príručka knihovníka malej knižnice

Užitočné informácie a rady pre knihovníka obecnej knižnice sa nachádzajú v publikácii Príručka knihovníka malej knižnice, ktorú pripravila Slovenská národná knižnica v Martine v spolupráci s odborníkmi v oblasti knihovníctva. Elektronická verzia je zverejnená na internetovej adrese http://www.snk.sk/?metodicke-prirucky.

Pozvánka na pracovnú poradu knihovníkov mestských a obecných knižníc v metodickej pôsobnosti Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne, ktorá sa uskutoční

16.1.2012 o 10.00 hod.

na Hasičskej ul. č. 1, 2. poschodie

Hlavným dôvodom uskutočnenia tejto porady  je nadchádzajúce obdobie povinného  štatistického  zisťovania  za účelom získania informácií o činnosti verejných knižníc, ktoré je súčasťou Programu štátnych  štatistických zisťovaní  (§ 18 zákona č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení  neskorších predpisov). Na porade bude knihovníkom poskytnuté inštruktážne školenie  k vyplneniu predmetného tlačiva a ďalšie metodické konzultácie k činnosti  knižníc.

 Štatistika 2011

Ročné štatistické zisťovanie vykonáva MK SR za účelom získania informácií o činnosti verejných, vedeckých a špeciálnych knižníc v Slovenskej republike. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2009-2011, spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z §18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

Knižniciam v metodickej pôsobnosti VKMR, ktoré nemajú zriadený internet pre verejnosť budú distribuované tlačené formuláre Ročný výkaz o knižnici za rok 2011 do 20.1.2012 spolu s Vyhlásením o súhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov.

Knižnice, ktoré majú prístup k internetu žiadame o vyplnenie elektronického formulára, ktorý bude  prístupný na internetovej adrese  http://registerkultury.gov.sk/statistika2011/  a následné zaslanie so všetkými náležitosťami na našu adresu.

Tešíme sa na spoluprácu!

Štatistika 2010

Ročné štatistické zisťovanie vykonáva MK SR za účelom získania informácií o činnosti verejných, vedeckých a špeciálnych knižníc v Slovenskej republike. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2009-2011, spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z §18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

Knižniciam v metodickej pôsobnosti VKMR, ktoré nemajú zriadený internet pre verejnosť boli distribuované tlačené formuláre Ročný výkaz o knižnici za rok 2010 dňa 12.1.2011 spolu s metodickými vysvetlivkami a Vyhlásením o súhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov.  

Knižnice, ktoré majú prístup k internetu žiadame o vyplnenie elektronického formulára, ktorý bude  prístupný od 17.1. 2011 na internetovej adrese  http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/infoteka/statistika-kultury/formulare-2010 a následné zaslanie so všetkými náležitosťami na našu adresu.

Tešíme sa na spoluprácu!

Dotácie Ministerstva kultúry SR na rok 2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke Výzvu o poskytovaní dotácií v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na:

 • vybrané aktivity v knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti;
 • zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia  a vybavenia objektov a priestorov;
 • akvizičnú činnosť múzeí, galérií a knižníc.

Termín predkladania žiadostí je do 7. februára 2011!

logo MK SR

 "Do knižnice"

 Celoslovenská kampaň na podporu čítania a knižníc

Slovenská národná knižnica v Martine vyhlasuje celoslovenskú kampaň na podporu čítania a zviditeľnenie knižníc s názvom DO KNIŽNICE.

Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti, a to najmä detí a mladých ľudí na čítanie ako na stále obľúbený spôsob trávenia voľného času  a tiež na knižnice ako na kultúrno-informačno-komunitné centrá, a to radom tvorivých súťaží zameraných na rôzne spôsoby propagácie čítania a knižníc.

Deti a mladí ľudia do 25 rokov sa môžu podľa vekových kategórií zapojiť do súťaží zameraných na návrhy plagátov, komiksov, bilbordov, animovaných spotov, hudobných textov a sloganov podporujúcich čítanie a knižnice:

 • Máme doma KNIHY - Hľadáme slovenskú čitateľskú rodinu
 • KNIŽNICA JE FAJN - Návrh reklamného plagátu - výtvarná súťaž
 • KOMIKS - výtvarno-grafická súťaž
 • Vtipný slogan kampane - literárna súťaž
 • Tvorba hudobných textov - literárna súťaž
 • Tvorba animovaného spotu pre deti do 10 rokov - grafická súťaž.
 • Návrh bilbordu - výtvarno-grafická súťaž

Uzávierka všetkých súťaží bude 30. septembra 2010, autori víťazných návrhov  a knižnice, prostredníctvom ktorých budú víťazné návrhy zapojené, budú odmenení. Víťazné návrhy budú použité v rámci celoslovenskej propagácie čítania a knižníc. Z najlepších výtvarných a grafických návrhov bude urobená putovná výstava, ktorá bude sprístupnená všetkým knižniciam a školám, ktoré o ňu prejavia záujem. Podrobnosti k celej kampani na http://www.dokniznice.sk/

logo Do kniznice

Štandardy pre verejné knižnice

Od 1. júna 2010 je v platnosti Metodický pokyn Ministerstva kultúry SR k určeniu štandardov pre knižnice, ktorého hlavným cieľom je optimalizovať podmienky na kvalitné poskytovanie knižničných a informačných služieb verejnými knižnicami a plní funkciu argumentačného materiálu umožňujúceho knižniciam špecifikovať svoje relevantné finančné a materiálne potreby.

Plné znenie: Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice.

logo MK SR

Moja Naj Kniha

Slovenská televízia vyhlasuje 25. apríla 2010 (STV2, 20,00 h) celonárodnú anketu inšpirovanú projektom televízie BBC s názvom Moja naj kniha. Je to interaktívny projekt s jednoznačne kultúrno- vzdelávacím obsahom, ktorého cieľom  je podnietiť ľudí k čítaniu, záujmu o literatúru, k diskusii o knihách. V minulom roku tento projekt s úspechom realizovala aj Česká televízia pod názvom Kniha mého srdce.

Aktuálne informácie o ankete, ktorá Vám a Vašim čitateľom poskytne možnosť stráviť zmysluplne čas so  svojimi obľúbenými literárnymi postavami a najmä šancu zapojiť sa do výberu  najobľúbenejšej  knihy Slovákov je možné získať na  internetovej stránke http://www.mojanajkniha.sk/home.html

logo mojanajkniha

Štatistika 2009

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva ročné štatistické zisťovanie za účelom získania informácií o činnosti knižníc v Slovenskej republike. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2009-2011, spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z §18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

Knižniciam v metodickej pôsobnosti VKMR, ktoré nemajú zriadený internet pre verejnosť boli distribuované tlačené formuláre Ročný výkaz o knižnici za rok 2009 dňa 8.1.2010 spolu s metodickými vysvetlivkami, Vyhlásením o súhlase so zverejnením dôverných štatistických údajov a prílohami pre zriaďovateľov.

Knižnice, ktoré majú prístup k internetu žiadame o vyplnenie elektronického formulára, ktorý bude  prístupný na internetovej adrese  http://registerkultury.gov.sk/statistika2009/  od 25.1.2010 a následné zaslanie so všetkými náležitosťami na našu adresu najneskôr do 8. februára 2010. Týmto knižnicam bola doručená výzva adresovaná na  zriaďovateľov knižníc.

Aktuálne informácie môžete sledovať v diskusii o štatistike, ktorá prebieha na InfoLIB-e.

Tešíme sa na spoluprácu!

Informácia pre užívateľov MaSK

Knižnično-informačný systém MaSK,  určený pre malé a stredné knižnice , ponúka svojim užívateľom ďalšiu novinku Súborný katalóg používateľov KIS MaSKu, s možnosťou vyhľadávania podľa lokácie knižnice.

Dohoda o spolupráci Združenia miest a obcí Slovenska a Slovenskej národnej knižnice

Dohodu o spolupráci podpísali predseda ZMOS-u a generálny riaditeľ SNK.

Logo ZMOS               Logo SNK

Plné znenie Dohody o spolupráci na stiahnutie (PDF, 45KB)