Projekty

2022

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne získala v roku 2022 mimorozpočtové finančné prostriedky na nasledovné projekty:

1. Aktualizácia knižničného fondu (podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu), žiadaných 13 500 €, schválených 13 000 €.

V roku 2022 na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia boli Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne poskytnuté finančné prostriedky vo výške 13 000,00 € na projekt: Aktualizácia knižničného fondu. Finančné prostriedky umožnili knižnici doplniť knižničný fond o 523 titulov čo predstavovalo 995 zväzkov, z vlastných prostriedkov v rámci spoluúčasti knižnica zakúpila 118 titulov v sume 1507,44 €. Z tematického hľadiska je ich zloženie nasledovné: literatúra pre dospelých 687 kn. j., z toho náučná 250 kn. j. a literatúra pre deti a mládež 308 k. j., z toho náučná 59 kn. j. Na centrálne pracoviská knižnice bolo zakúpených 509 kn. j. a pobočky 486 kn. j. Východiskami pri výbere nových titulov boli požiadavky používateľov knižnice na aktuálne a kvalitné knižničné dokumenty. Z pridelených finančných prostriedkov bolo 20,05% použitých na nákup kníh, ktoré boli vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Zakúpených bolo 185 kníh podporených Fondom na podporu umenia za 2 606,12 €. Finančné prostriedky pridelené z dotačného Fondu na podporu umenia v oblasti akvizície knižničného fondu predstavujú reálny prínos, ktorého hodnota je vyjadrená vyššou kvalitou knižnično-informačných služieb poskytovaných našou knižnicou, no najmä spokojnosťou našich používateľov. Vo všetkých knižničných jednotkách zakúpených z dotačných prostriedkov je označené, že ich nákup bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 

https://www.vkmr.sk/buxus/docs/Zoznam_publikacii_zakupenych_z_FPU_2022.pdf

Fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov

Fond na podporu umenia

Hlavný partner projektu

2021

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne získala v roku 2021 mimorozpočtové finančné prostriedky na nasledovné projekty:

1. Doplnenie knižničného fondu (podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu), žiadaných 13 500 €, schválených 13 000 €.

V roku 2021 na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia boli Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne poskytnuté finančné prostriedky vo výške 13 000,00 € na projekt: Doplnenie knižničného fondu. Finančné prostriedky umožnili knižnici doplniť knižničný fond o 541 titulov, čo predstavuje 1201 kusov nových kníh zo všetkých vedných odborov a krásnej literatúry, pôvodnej slovenskej a prekladovej pre všetky vekové kategórie. Z vlastných finančných prostriedkov v rámci spoluúčasti knižnica zakúpila 139 knižničných jednotiek v sume 1 444 Eur. Spolu bolo zakúpených 1 340 kníh. Z tematického hľadiska je ich zloženie nasledovné: literatúra pre dospelých 842 kn. j., z toho náučná 301 kn. j. a literatúra pre deti a mládež 498 k. j., z toho náučná 68 kn. j. Na centrálne pracoviská knižnice bolo zakúpených 683 kn. j. a pobočky 657 kn. j. Východiskami pri výbere nových titulov boli požiadavky používateľov knižnice na aktuálne a kvalitné knižničné dokumenty. Z pridelených finančných prostriedkov bolo 21,15% použitých na nákup kníh, ktoré boli vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Zakúpených bolo 254 kníh podporených Fondom na podporu umenia za 2 692,42 €. Finančné prostriedky pridelené z dotačného Fondu na podporu umenia v oblasti akvizície knižničného fondu predstavujú reálny prínos, ktorého hodnota je vyjadrená vyššou kvalitou knižnično-informačných služieb poskytovaných našou knižnicou, no najmä spokojnosťou našich používateľov. Vo všetkých knižničných jednotkách zakúpených z dotačných prostriedkov je označené, že ich nákup bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

Zoznam zakúpených publikácií:

https://www.vkmr.sk/buxus/docs///Zoznam_kniznych_publikacii_zakupenych_z_financnych_zdrojov_FPU_2021.pdf

Fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov

Fond na podporu umenia

Hlavný partner projektu

1. Doplnenie knižničného fondu (podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu), žiadaných 20 000 €, schválených 20 000 €

Fond na podporu umenia (FPU) poskytol v roku 2020 Verejnej knižnici Michala Rešetku (VKMR) v Trenčíne nenávratný finančný príspevok vo výške 20 000 € na realizáciu projektu „Doplnenie knižničného fondu“. Finančné prostriedky získané z dotačného podprogramu FPU „5.1.4 – Akvizícia knižníc“ boli v priebehu prvej polovice roka 2021 použité na nákup 868 knižných titulov rôznorodého tematického zamerania. Z celkového počtu 2064 zakúpených knižných jednotiek bolo 736 exemplárov určených výhradne pre detských a mládežníckych čitateľov. Viac ako 20% z pridelenej finančnej podpory bolo vynaložených na nákup 161 titulov (358 exemplárov) domácej či prekladovej umeleckej literatúry publikovanej s podporou FPU. Približne polovica zaobstaraných jednotiek bola umiestnená na centrálne pracoviská VKMR na Jaselskej a Hasičskej ulici v Trenčíne, zatiaľ čo druhá polovica bola rozdelená medzi pobočky nachádzajúce sa v jednotlivých častiach mesta. Pri výbere nových knižných titulov boli zohľadňované potreby návštevníkov VKMR vrátane požiadaviek náročnejších čitateľov na hodnotnú umeleckú a aktuálnu odbornú literatúru. Finančné prostriedky pridelené z dotačného programu FPU v oblasti akvizície knižničného fondu predstavujú reálny prínos, ktorého hodnota je vyjadrená vyššou kvalitou knižnično-informačných služieb poskytovaných zo strany VKMR, no najmä spokojnosťou našich návštevníkov. Do všetkých knižných exemplárov zakúpených vďaka podpore zo strany FPU boli umiestnené nálepky s logom a názvom tejto verejnoprávnej inštitúcie, ktoré poukazujú na pôvod použitých finančných prostriedkov.

Zoznam zakúpených titulov:

http://www.vkmr.sk/buxus/docs//dokumenty/priecinok_dokumentov/Zoznam_kniznych_publikacii_zakupenych_z_financnych_zdrojov_FPU.pdf

Fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov

Fond na podporu umenia

Hlavný partner projektu

2019

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne získala v r. 2019 mimorozpočtové finančné prostriedky na nasledovné projekty:

1. Obnova knižničného fondu (podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu), žiadaných 15 000 €, schválených 1 500 €

V roku 2019 na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia boli Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 500,00 € na projekt: Obnova knižničného fondu. Finančné prostriedky umožnili knižnici doplniť knižničný fond o 160 nových kníh zo všetkých vedných odborov a krásnej literatúry, pôvodnej slovenskej a prekladovej pre všetky vekové kategórie. Z vlastných finančných prostriedkov knižnica poskytla na tento projekt 94,10 €, z ktorých bolo zakúpených 6 kníh. Spolu bolo zakúpených 166 knižničných jednotiek. Z tematického hľadiska je ich zloženie nasledovné literatúra pre dospelých 100 kn. j., z toho náučná 23 kn. j. a literatúra pre deti a mládež 66 k. j., z toho náučná 4 kn. j. Na centrálne pracoviská knižnice bolo zakúpených 88 kn. j. a pobočky 78 kn. j. Východiskami pri výbere nových titulov boli požiadavky používateľov knižnice na aktuálne a kvalitné knižničné dokumenty. Z pridelených finančných prostriedkov bolo 22,78% použitých na nákup kníh, ktoré boli vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Zakúpených bolo 36 kníh podporených Fondom na podporu umenia za 341,78 €. Finančné prostriedky pridelené z dotačného Fondu na podporu umenia v oblasti akvizície knižničného fondu predstavujú reálny prínos, ktorého hodnota je vyjadrená vyššou kvalitou knižnično-informačných služieb poskytovaných našou knižnicou, no najmä spokojnosťou našich používateľov. Vo všetkých knižničných jednotkách zakúpených z dotačných prostriedkov je označené, že ich nákup bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov

Fond na podporu umenia

Hlavný partner projektu

2018

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne získala v r. 2018 mimorozpočtové finančné prostriedky na nasledovné projekty:

1. Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník – návštevník knižnice, pracovník – pracovník II (podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu), žiadaných 2660 €, schválených 2 000 €

Vzdelávací kurz pre pracovníkov Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne i pracovníkov verejných knižníc Trenčianskeho kraja pod názvom Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník – návštevník knižnice, pracovník – pracovník II nadviazal na jeho minuloročnú prvú časť. Tematicky pokračoval v zameraní na spoločenskú a psychologickú efektívnu komunikáciu v každodennom živote, na psychohygienu každodenného života a praktický nácvik zručností komunikácie v praxi knihovníka, zlepšenie osobnej i pracovnej kvality poslucháčov. I druhá časť kurzu sa konala vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, tentokrát vo výške 2 000 €. Pre efektívnejší a adresnejší dosah boli účastníci rozdelení do dvoch skupín, pričom každá skupina absolvovala 12 hodín kurzu.

Fond na podporu umenia

Projekt podporil z verejných zdrojov

Fond na podporu umenia

Hlavný partner projektu

 

2. Vitajte v knižnici (podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu), žiadaných 1 890 €, schválených 1 600 €

3. Efektívna komunikácia - odborný seminár pre pracovníkov knižníc SR (podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu), žiadaných 1 500 €, schválených       1 500 €

Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne sa 17.10.2018 uskutočnil celoslovenský odborný seminár Efektívna komunikácia určený pre pracovníkov knižníc SR. Podujatie bolo realizované ako projekt, ktorý  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu sumou 1 500 €.

Seminár lektorovali 2 terapeuti, ktorí sa v teoretickej časti venovali objasňovaniu problematiky spoločenskej a psychologickej efektívnej komunikácie, asertívnemu zvládaniu konfliktných a záťažových situácií v pracovnom procese, psychohygiene, prevencii syndrómu vyhorenia. V praktickej časti účastníkom objasnili reguláciu emócií, plné uvedomovanie, svojpomoc pri psychických ťažkostiach.

Fond na podporu umenia

                                                        Projekt z verejných zdrojov podporil

                                                        Fond na podporu umenia

                                                        Hlavný partner projektu

-

4. Povedz mi, čo čítaš... (podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu), žiadaných 1 710 €, schválených 1 700 €

5. Detská spoločenská miestnosť II (podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia), žiadaných 3 861 €, schválených 3 861 €

Pred časom sme priniesli správu o inovácii priestorov interiéru Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne, presnejšie detskej spoločenskej miestnosti nachádzajúcej sa v oddelení literatúra pre deti a mládež. Obnova sa realizovala prostredníctvom Fondu na podporu umenia, vďaka ktorému knižnica získala návrh dizajnového riešenia miestnosti, zabezpečila výmenu podlahovej krytiny a nové stoličky pre deti.

V tomto roku pokračovala realizácia druhej fázy projektu pod názvom Detská spoločenská miestnosť II a Fond na podporu umenia ju z verejných zdrojov podporil vo výške 3 861 €. Priestory boli vybavené knižničnými regálmi vyrobenými na mieru, doplnené malými farebnými stolíkmi. Miestnosť od ostatných priestorov oddeľujú nové posuvné dvojkrídlové dvere. Podujatia pre menších i väčších návštevníkov sú často spestrené premietaním prezentácií a aby bol zaistený kvalitný obrazový efekt, nechýbalo ani zabezpečenie špeciálnych zatemňujúcich závesov a nástenného výsuvného plátna.

Detská miestnosť

Detská miestnosť

Fond na podporu umenia

6. Aktualizácia knižničného fondu (podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia), žiadaných 15 000 €, schválených 7 500 €

V roku 2018 na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia boli Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne poskytnuté finančné prostriedky vo výške 7 500,00 € na projekt: Aktualizácia knižničného fondu. Finančné prostriedky umožnili knižnici doplniť knižničný fond o 936 nových kníh zo všetkých vedných odborov a krásnej literatúry, pôvodnej slovenskej a prekladovej. Z vlastných finančných prostriedkov knižnica poskytla na tento projekt 400,00 €, z ktorých bolo zakúpených 38 kníh. Spolu bolo zakúpených 974 knižničných jednotiek. Z tematického hľadiska je ich zloženie nasledovné literatúra pre dospelých 474 kn. j., z toho náučná 189 kn. j. a literatúra pre deti a mládež 500 k. j., z toho náučná 168 kn. j. Na centrálne pracoviská knižnice bolo zakúpených 399 kn. j. a pobočky 575 kn. j. Východiskami pri výbere nových titulov boli požiadavky používateľov knižnice na aktuálne a kvalitné knižničné dokumenty. Z pridelených finančných prostriedkov bolo 17,49% použitých na nákup kníh, ktoré boli vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Zakúpených bolo 155 kníh podporených Fondom na podporu umenia za 1311,90 €. Finančné prostriedky pridelené z dotačného Fondu na podporu umenia v oblasti akvizície knižničného fondu predstavujú reálny prínos, ktorého hodnota je vyjadrená vyššou kvalitou knižnično-informačných služieb poskytovaných našou knižnicou, no najmä spokojnosťou našich používateľov. Vo všetkých knižničných jednotkách zakúpených z dotačných prostriedkov je označené, že ich nákup bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

2017

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne získala v r. 2017 mimorozpočtové finančné prostriedky na nasledovné projekty:

1. Súťažné aktivity pre žiakov ZŠ v čítaní a tvorivom písaní (Dotačný systém mesta Trenčín), žiadaných 400 €, schválených 400 €


2. Podpora komunitných aktivít knižnice (podporil z verejných zrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu), žiadaných 2 090 €, schválených 1 500 €

Projekt je určený pre širokú verejnosť a zahŕňa autorské besedy, prednášky, divadelné predstavenia i motivačné súťaže. V rámci neho sa uskutočnili vyhodnotenia súťaží pre deti:  Čítajme všetci, čítanie je super, Píšem, píšeš, píšeme, zážitkové podujatia:  Noc s Andersenom, Noc literatúry, Hurban mojimi očami,  besedy s P. MalovičomO. Belešovou. Pripravujeme stretnutie s MUDr. Igorom Bukovským, cestovateľom M. Vičarom.

Podujatia Verejnej knižnice M. Rešetku z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom podujatia.


3. Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník - návštevník knižnice, pracovník – pracovník (podporil z verejných zrojov Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu), žiadaných 3 990 €, schválených 1 500 €

Počas 2 mesiacov sa konal vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne kurz pre pracovníkov verejných knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na kapacitné možnosti boli na kurz pozvaní predovšetkým pracovníci  z regionálnych a mestských knižníc, no nakoniec sa ho zúčastnili zástupcovia 3 regionálnych a 2 obecných knižníc. Účastníci boli rozdelení do 2 skupín, pričom každá skupina absolvovala s lektorkou kurzu 4 stretnutia.

Kurz Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník - návštevník knižnice, pracovník - pracovník

Vzdelávací kurz s názvom  Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník - návštevník knižnice, pracovník – pracovník lektorovala  PhDr. I. Červeňanová.  Zameraný bol na spoločenskú a psychologickú efektívnu komunikáciu a psychohygienu pracovníka v pracovnom a každodennom živote, na zlepšenie pracovnej i osobnej kvality pracovníka. Témami kurzu boli psychológia osobnosti, asertivita a rovnosť v medziľudských vzťahoch,  úvod do teórie komunikácie, psychohygiena v každodennom živote.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu vo výške 1 500 €.

Fond na podporu umenia

4. Technická modernizácia spoločenskej miestnosti (podporil z verejných zrojov Fond na podporu umenia), žiadaných 4 521 €, schválených 2 000 €

5. Detská spoločenská miestnosť (podporil z verejných zrojov Fond na podporu umenia), žiadaných 4 729 €, schválených 3 000 €

Detskú spoločenskú miestnosť bolo možné začať inovovať na základe podpory z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý poskytol financie nielen na výmenu podlahovej krytiny a nových stoličiek, ale i na získanie návrhu dizajnu miestnosti, v ktorej sa konajú podujatia pre deti a mládež. Návrh dizajnu zohľadňuje detských používateľov a návštevníkov knižnice a požiadavku na príťažlivé prostredie v knižnici. Interiér miestnosti bude postupne obnovovaný inšpirujúc sa získaným dizajnérskym návrhom.

Detská spoločenská miestnosť pred inováciou

Detská spoločenská miestnosť pred inováciou

Detská spoločenská miestnosť po čiastočnej inovácii

Detská spoločenská miestnosť po čiastočnej inovácii

Fond na podporu umenia


6. Multifunkčná vzdelávacia miestnosť (podporil z verejných zrojov Fond na podporu umenia), žiadaných 4 524 €, schválených 1 500 €

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne získala prostredníctvom podpory z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia finančné prostriedky na výmenu podlahovej krytiny a na zakúpenie a inštaláciu stropného dataprojektora vo výške 1 500 €.

Fotogaléria:

Multifunkčná vzdelávacia miestnosť

Inovovaná miestnosť

Podujatie Ars Vivendi - umenie žiť

Podujatie Ars Vivendi - umenie žiť

Efektívna komunikácia - celoslovenský seminár pre pracovníkov knižníc

Efektívna komunikácia - celoslovenský seminár pre pracovníkov knižníc

Z neverejných podujatí, ktoré sa konali v multifunkčnej vzdelávacej miestnosti, nie sú na webe knižnice uverejnené fotografie v súlade s GDPR. Boli to podujatia:

Jazykový kvet – miesto na prípravu súťažiacich

OOÚ - GDPR - školenie pre vedúcich zamestnancov knižnice

Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník – návštevník knižnice, pracovník – pracovník II - kurz pre pracovníkov knižníc

Krajská konferencia Spolku slovenských knihovníkov a knižníc

Školenie katalogizátorov knižníc regionálneho systému v Tritius

Dramatizuj! - workshopy dramatizácie literárnej predlohy rozprávok Pavla Dobšinského a autorského písania s cieľom využiť nadobudnuté zručnosti pri tvorbe dramatických textov a scenárov

Krajské finále celoslovenskej akreditovanej súťaže Jazykový kvet pre deti a mládež od 4 do 19 rokov v prednese poézie, prózy a drámy v rôznych jazykoch - miesto na prípravu súťažiacich

7. Doplňovanie knižničného fondu (podporil z verejných zrojov Fond na podporu umenia), žiadaných 15 000 €, schválených 10 000 €

V roku 2017 na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia boli Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne poskytnuté finančné prostriedky vo výške 10 000,00 € na projekt: Doplňovanie knižničného fondu. Finančné prostriedky umožnili knižnici doplniť knižničný fond o 1 217 nových kníh zo všetkých vedných odborov a krásnej literatúry, pôvodnej slovenskej a prekladovej. Z vlastných finančných prostriedkov knižnica poskytla na tento projekt 537,45 €, z ktorých bolo zakúpených 52 kníh. Spolu bolo zakúpených 1 269 knižničných jednotiek. Z tematického hľadiska je ich zloženie nasledovné: literatúra pre dospelých 857 kn. j., z toho náučná 354 kn. j. a literatúra pre deti a mládež 412 k. j., z toho náučná 74 kn. j. Na centrálne pracoviská knižnice bolo zakúpených 750 kn. j. a pobočky 519 kn. j. Východiskami pri výbere nových titulov boli požiadavky používateľov knižnice na aktuálne a kvalitné knižničné dokumenty. Z pridelených finančných prostriedkov bolo 12,55 % použitých na nákup kníh, ktoré boli vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Zakúpených bolo 174 kníh podporených Fondom na podporu umenia za 1255,10 €. Finančné prostriedky pridelené z dotačného Fondu na podporu umenia v oblasti akvizície knižničného fondu predstavujú reálny prínos, ktorého hodnota je vyjadrená vyššou kvalitou knižnično-informačných služieb poskytovaných našou knižnicou, no najmä spokojnosťou našich používateľov. Vo všetkých knižničných jednotkách zakúpených z dotačných prostriedkov je označené, že ich nákup bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Informácie o zakúpených knihách (zoznam)