História knižnice

1925 - vznik mestskej knižnice v Trenčíne v zmysle zákona č. 430/1919 o verejných obecných knižniciach s knižným fondom 400 zväzkov. Umiestnená v budove Štátnej ľudovej školy na ulici Slobody (terajšia ZŠ na ul. 1. mája),

1937 - zriadená čitáreň knižnice so 48 titulmi novín a časopisov,

1941 - presťahovanie knižnice do prístavby budovy okresného súdu,

1945 - od februára knižnica bez činnosti, svoje priestory uvoľnila na ubytovanie ľudí utekajúcich pred frontom z východného Slovenska,

1946 - obnovená činnosť knižnice v prestavbe starej železničnej stanice,

1950 - presťahovanie do prvej samostatnej knižničnej budovy na Jaselskej ulici,

1952 - mestská knižnica s čitárňou preorganizovaná na okresnú ľudovú knižnicu v súlade s výnosom Povereníctva informácií a osvety v Bratislave č. 644/51,

1953 - knižnica sa stala ústredím jednotnej sústavy knižníc v okrese pre metodickú, inštruktážnu a bibliograficko-informačnú činnosť a centra MVS v  zmysle Štatútu OĽK,

1957 - zriadené samostatné oddelenie náučnej literatúry, oddelenie beletrie, výpožičné oddelenie s čitárňou pre deti a čitáreň pre dospelých,

1961 - zriadené samostatné metodické oddelenie,

1964 - zriadený úsek regionálnej bibliografie a dokumentácie,

1965 - knižnica sa stala osobným úradom všetkých profesionálnych pracovníkov ľudových knižníc Trenčianskeho okresu,

1970 - otvorenie prvej pobočky knižnice na sídlisku Dlhé Hony, presťahovanie výpožičného oddelenia pre deti do budovy bývalej osemročnej školy na Hasičskej ulici,

1971 - zriadená všeobecná študovňa, študovňa pre deti a krajské metodické oddelenie, získanie budovy na Hasičskej ulici do vlastníctva knižnice,

1971 - uznesením Rady ZsKNV č. 54/1971 okresná knižnica preorganizovaná na krajskú knižnicu pre knižnice Západoslovenského kraja s účinnosťou od 1. 1. 1972,

1972 - otvorená druhá pobočka knižnice v bývalej obci Kubra,

1973 - zriadená knihárska dielňa,

1978 - presťahovanie prevádzok z budovy na Jaselskej ulici do časti budovy bývalého ONV na Nám. SNP 2,

1979 - zriadená študovňa odbornej a umenovednej literatúry,

1982 - vznik samostatného oddelenia bibliografie a informácií,

1988 - zriadené hudobné oddelenie, zriadená pobočka na sídlisku Juh a  preorganizovaná miestna ľudová knižnica v bývalej obci Opatová n/Váhom na pobočku krajskej knižnice,

1989 - inštalácia prvého počítača SM 16-22

1991 - delimitácia Krajskej knižnice v Trenčíne spod Zs KNV pod Ministerstvo kultúry SR na základe zákona SNR č. 518/90, preorganizovanie knižnice na okresnú knižnicu s metodickou pôsobnosťou pre západoslovenský región,

1992 - začiatok automatizácie knižničných procesov

1992 - inštalované subsystémy knižničného softvéru systém CDS/ISIS (spracovanie dokumentov, databáza používateľov, spracovanie regionálnych dokumentov), neskôr konverzia na knižničný systém SMARTLIB,

1994 - premenovanie knižnice na Okresnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne,

1996 - okresná knižnica preorganizovaná na Štátnu krajskú knižnicu M. Rešetku v Trenčíne v zmysle Zriaďovacej listiny, vydanej Krajským úradom v Trenčíne,

1997 - inštalácia komplexného modulárneho knižnično-informačného systému LIBRIS,

2000 - pripojenie budovy na Nám. SNP 2 na internet a zriadenie multimediálnej študovne,

2001 - vznik webovej stránky knižnice,

2002 - prechod zriaďovateľskej funkcie voči knižnici z Krajského úradu v Trenčíne na Trenčiansky samosprávny kraj a zmena názvu knižnice na Verejnú knižnicu Michala Rešetku v Trenčíne,

2005 - zriadenie internetu pre verejnosť v budove na Hasičskej ulici,

2007 - zriadenie Informačného miesta Trenčianskeho samosprávneho kraja - regionálne  dokumenty a bibliografia v budove na Nám. SNP 2,

2007 - zriadenie Internetu pre verejnosť s 8 bezplatnými prístupovými bodmi k internetu na pracovisku Juh,

2008 - implementácia nového knižnično-informačného systému Clavius v rámci  Regionálneho knižnično-informačného systému, ktorý integruje 12 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,

2009 - nové logo Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne,

2009 - zmena dizajnu a obsahu webovej stránky VKMR v novom redakčnom systéme Buxus,

2009 - presťahovanie pracoviska Dlhé Hony do priestorov OD Družba, doplnenie interiéru o nové regály a nábytok do čitárenskej časti,

2010 - automatizácia knižničných procesov na všetkých pracoviskách knižnice VKMR,

2011 - schválenie kúpy nehnuteľnosti na Jaselskej ulici pre potreby VKMR zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 190/2011 z 27.4.2011,

2011 - presťahovanie pracoviska Opatová n/Váhom z dôvodu vypovedania nájomnej zmluvy Mestom Trenčín do priestorov Základnej školy v Opatovej n/Váhom,

2011 - presťahovanie pracoviska Dlhé Hony do iných priestorov v OD Družba,

2012 - presťahovanie vybraných pracovísk z budovy na Nám. SNP 2 na Hasičskú ul.,

2012 - presťahovanie oddelení knižnice pre dospelých čitateľov z Nám. SNP 2 na Jaselskú ul.2 - otvorenie knižnice v nových priestoroch 22.11.2012

2013 - inštalácia biblioboxu na Jaselskej ul., ktorý slúži na vracanie výpožičiek mimo otváracích hodín knižnice,

2014 - otvorenie Letnej čitárne v rámci projektu „Knižnica pod holým nebom“, ktorý v vonku, bezplatne a pre všetkých umožňuje prístup k periodikám,

2014 - wifi pripojenie pre návštevníkov študovní na Jaselskej ul.,

2015 - zlúčenie oddelení čitáreň a internet pre verejnosť na Hasičskej ul.,

2016 - nová služba "Odlož si knihu", ktorá používateľom šetrí čas pri vyhľadávaní kníh,

2017 - nová služba: požičiavanie tematických kufríkov, v ktorých sa okrem kníh pre deti nachádzajú i didaktické pomôcky a hračky,

2018 - modernizácia priestorov spoločenskej miestnosti, vzdelávacej miestnosti a obnova nábytku v detskej izbe na Hasičskej ul.,

2018 - prechod na nový knižnično-informačný systém Tritius (3.12.2018),

2019 - spustenie novej formy propagácie činnosti knižnice: YouTube kanál "Trenčianska knižnica",

2019 - začiatok realizácie prístavby výťahu k budove knižnice na Jaselskej ul. (august 2019).