Oddelenie metodiky a elektronizácie

Oddelenie metodiky a elektronizacie

Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

Kontakt: tel.: 032/746 0713, 032/746 0719, e-mail: metodika@vkmr.sk

Kontaktní pracovníci: Mgr. Martina Zobková, Mgr. Jana Makišová

Otváracie hodiny:     

Pondelok - piatok: 7.00 - 15.00

Činnosť oddelenia metodiky a elektronizácie je zameraná na metodicko-analytickú, konzultačnú a vzdelávaciu činnosť, v rámci ktorých:

  • Metodicky usmerňuje a koordinuje činnosť regionálnych knižníc, poskytuje odbornú metodickú pomoc 117 verejným knižniciam v Trenčianskom samosprávnom kraji (7 mestským, 13 profesionálnym a 97 neprofesionálnym knižniciam okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Myjava a Nové Mesto nad Váhom)
  • Spracováva štatistické výsledky činnosti verejných knižníc a usmerňuje knižnice vo svojej krajskej pôsobnosti pri vypracovávaní ročných štatistických výkazov
  • Podieľa sa na výstavbe a fungovaní regionálneho knižnično-informačného systému, koordinuje automatizáciu knižničných procesov v rámci Verejnej knižnice Michala Rešetku
  • Spravuje webovú stránku knižnice
  • Zabezpečuje výpožičné služby odbornej knihovníckej literatúry a tlače
  • Zaškoľuje nových knihovníkov vo vedení knižnej agendy
  • Vypracováva projekty pre získanie grantov