Prvá cirkevná historická knižnica v Trenčianskom kraji

Prvá cirkevná historická knižnica v Trenčianskom kraji

Prvá cirkevná historická knižnica v Trenčianskom kraji bola sprístupnená verejnosti 30. novembra 2010 v Náukovom centre Rímsko-katolíckej farnosti Trenčín, na Mariánskom námestí pri farskom kostole v Trenčíne. Ide o súbor 1135 historických knižničných dokumentov, s datovaním od konca 17. storočia do začiatku  20. storočia, ktoré sa zachovali napriek trom veľkým požiarom v uplynulých štyroch storočiach. Význam tejto historickej knižnice je z kultúrno-historického hľadiska v úzkej previazanosti s dejinami a históriou mesta i kraja, s osobnosťami ktoré tu pôsobili (Ilešháziovci, J. B.Magin – autor Apológie, čiže Obrany slávnej Trenčianskej stolice a mesta tohože mena, Ľudovít Bonaventura Stárek – znovuobjaviteľ rímskeho nápisu a realizátor obnovy kláštora na Skalke), a zároveň je aj dokladom bohatého kultúrneho života priamo na fare i vo farnosti. Z obsahového hľadiska sa vo fonde nenachádzajú iba diela teologického zamerania, ale aj množstvo dobových dokumentov z histórie, prírodných vied, filozofie, umenia...Rozsahom patrí súbor medzi stredne veľké cirkevné historické knižnice (bežný rozsah býva do 500 historických kníh). Pôvodný stav dokumentov bol pri náleze z fyzického hľadiska veľmi zlý, takže záchrana si vyžiadala značné úsilie i dlhší čas, v súvislosti aj s celkovou rekonštrukciou priestorov. Záchrana Historickej knižnice farnosti Trenčín môže slúžiť aj ako vzorový projekt v oblasti kultúrneho dedičstva – od chemickej dezinfekcie, rekonštrukcie priestorov i sprístupnenia, a zároveň môže slúžiť ako príklad dobrej spolupráce cirkvi, samosprávy i štátnej správy. Hlavým realizátorom bola Rímsko-katolícka farnosť Trenčín, s odbornou spoluprácou Slovenskej národnej knižnice, s finančnou podporou Mesta Trenčín, i s organizačnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, prostredníctvom Verejnej knižnice Michala Rešetku a Galérie M. A. Bazovského, ako aj dobrovoľníkov. Na prehliadku fondu, alebo štúdium dokumentov, sa treba vopred telefonicky dohodnúť so správcom – Farským  úradom na Mariánskom námestí v Trenčíne.

 Igor Zmeták, odborný garant projektu